FaceBlock产品运营规则
慧是每个人的信用指数-CredID
                    1. 目前挖矿机制类似比特币前期每介绍一个用户注册即可以获得300慧
                          每6个月激励自动减半,下一阶段即为150慧,依此递减,直至1慧
                    2. 当达到1万“慧”信用指数分值可以发行数字资产,数字资产初始价值锚定可以选择“慧”,未来由每个项目负责人和其成员共识决定。FaceBlock只提供区块链技术支持
                    3. 拥有“慧”收益: 每介绍一个人朋友进入 FaceBlock,这个人所有的消费行为都和你有关联,相当于每个介绍人的“利益相关者”,从而建立一个智能合同的大公司,实现所有人的价值合作。所有的介绍关系都在区块链上透明地保存,每个人不用担心自己的客户被 别人抢去,从而实现自己利益的最大化。
                   
减半时间:2021-03-01 下次减半:2021-09-01